Cieľom vzdelávacieho programu je aby uchádzači ovládali zásady BOZP súvisiace s murárskymi prácami. Vedeli sa orientovať v projektovej dokumentácií a ovládali základnú odbornú terminológiu. Uchádzači spoznajú rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob použitia. Naučia sa pripraviť si a použiť pracovné prostriedky. Budú ovládať základné technológie murárskej práce, vedieť zhotoviť maltu, betónovú zmes zo suchých zmesí a vyrobiť betónovú zmes aj mokrým spôsobom. Uchádzači spoznajú zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb a taktiež  sa naučia osádzať okenné a drevené rámy. Vedia definovať zásady kontroly kvality stavebných prác, zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu. (500 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 150 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 350 vyučovacích hodín