Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili BOZP potrebné pri práci stolára, vedeli používať odbornú terminológiu a poznali zásady technickej normalizácie a štandardizácie, taktiež vedeli čítať a  vypracovať technickú dokumentáciu potrebnú pri práci stolára. Účastníci vzdelávacieho kurzu sa naučia charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností a budú vedieť rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby a druhy konštrukčných materiálov na báze dreva. Osvoja si technologické postupy pri ručnom aj strojovom spracovaní materiálov a povrchovej úprave dreva a naučia sa pomenovať a pracovať s náradím na ručné opracovanie dreva a budú vedieť zhotovovať, montovať a demontovať výrobky v rozsahu príslušného odboru. (450 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 100 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 350 vyučovacích hodín