Cieľom vzdelávacieho programu je aby sa účastníci naučili ovládať zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s tesárskymi prácami, pri pažení a debnení a pri lešenárskych prácach, vedeli čítať technickú dokumentáciu tesárskych konštrukcií (krovy, debnenie, lešenie), ovládali základnú odbornú terminológiu, poznali rôzne druhy materiálov používaných pri tesárskych prácach a taktiež poznali aj náradie, pomôcky a stroje ktoré je potrebné pri výkone práce. Účastníci sa naučia charakterizovať druhy spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov, pažení a debnení, vedeli si určiť spotrebu materiálu a vedeli popísať postupy ručného opracovávania dreva. (450 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 150 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 300 vyučovacích hodín