Cieľom kurzu  je poskytnúť záujemcom o kurz základné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce asistenta. Účastníci sa naučia asistovať riaditeľovi, alebo vedeniu podniku či inštitúcií. Osvoja si efektívny spôsob formy práce sekretariátu, spoznajú zásady úpravy písomností podľa novej štátnej normy a spoznajú základné pravidlá spoločenského styku. (160 vyučovacích hodín)

Kurz sa skladá z nasledujúcich modulov:

  • Právne a finančné aspekty podnikania (40 vyučovacích hodín),
  • Obchodná korešpondencia (40 vyučovacích hodín),
  • Práca s PC (40 vyučovacích hodín),
  • Komunikačné zručnosti (40 vyučovacích hodín).