Cieľom kurzu je zlepšiť sociálno-komunikačné zručnosti pri uchádzaní sa o prácu u potenciálneho zamestnávateľa. Účastník na kurze nadobudne vedomosti o sebe samom a zručnosti, ktoré sú potrebné pre vstup na trh práce a ako sa vyrovnať so stresom. Je vedený k pozitívnemu postoju k práci a ľudskej činnosti, pričom spozná svoje slabé a silné stránky. Znalosti a zručnosti z komunikácie a sebaprezentácie a nové poznatky o spôsobe ako sa lepšie uplatniť na trhu práce. (50 vyučovacích hodín)