Práca v poľnohospodárstve

Kurz je vhodný pre uchádzačov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti pracovníka v poľnohospodárstve. Vzdelávací program je modulovo navrhnutý z dôvodu  rôznorodosti potrieb účastníkov. Každý modul je možné využiť samostatne, prípadne v kombinácií s ostatnými modulmi. (680 vyučovacích hodín)

Práca v poľnohospodárstve – 680 vyučovacích hodín

 • Rastlinná výroba – 120 hodín
 • Vinohradníctvo – 120 hodín
 • Ovocinárstvo – 120 hodín
 • Zeleninárstvo – 120 hodín
 • Živočíšna výroba – 150 hodín
 • Podnikanie v poľnohospodárstve – 50 hodín
 • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
 • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
 • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
 • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
 • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
 • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
  

 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú prácu v poľnohospodárstve.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác v poľnohospodárstve. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce odborné vedomosti a zručnosti v oblasti poľnohospodárstva.

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Bez obmedzenia vzdelania

Rozsah

 

680 hodín
–        intenzívna výučba v rozsahu 68 dní

Miesto kurzu

Celá SR
–        informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti poľnohospodárstva

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Práca v poľnohospodárstve
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná zväčša v externom prostredí.
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontaktná osoba

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

 

 

Modul 1

Rastlinná výroba

Rozsah

120 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 12 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať základné poznatky o rastlinnej výrobe, poznať nároky pre pestovanie obilnín, strukovín, okopanín, olejnín a technických plodín, ovládať základné technologické postupy pestovania vybraných produktov rastlinnej výroby a  mať základné informácie o využívaní mechanizačných prostriedkov v rastlinnej výrobe.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku rastlinnej výroby:
–        Úvod do rastlinnej výroby
–        Mechanizácia rastlinnej výroby
–        Technológia rastlinnej výroby
–        Plodiny rastlinnej výroby
–        Pestovanie vybraných druhov poľnohospodárskych plodín

Modul 2

Vinohradníctvo

Rozsah

120 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 12 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať základné poznatky z oblasti vinohradníctva, ovládať základné technologické postupy pestovania Viniča, ovládať výsadbu a ošetrovanie viniča a zber hrozna, ako aj získať vedomosti o mechanizačných prostriedkoch využívaných vo vinohradníctve.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku vinohradníctva:
–        Úvod do vinohradníctva
–        Pestovateľské nároky viniča
–        Technológia pestovania viniča

Modul 3

Ovocinárstvo

Rozsah

120 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 12 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základy pestovania ovocných drevín, poznať význam pojmu škôlkarstvo a ovládať spôsoby rozmnožovania ovocných drevín, ovládať ošetrovanie ovocných drevín po výsadbe, ako sú rez ovocných drevín, výživa pri pestovaní ovocných drevín, obrábanie pôdy v založených ovocných sadoch, či zber a uskladnenie ovocia.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku ovocinárstva:
–        Úvod do ovocinárstva
–        Ovocné druhy v našich podmienkach
–        Škôlkarstvo
–        Pestovanie ovocných drevín
–        Pestovanie vybraných druhov ovocných drevín

 

Modul 4

Zeleninárstvo

Rozsah

120 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 12 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základy zeleninárskej výroby, poznať jednotlivé druhy zeleniny, poznať spôsoby rozmnožovania a rýchlenia zeleniny a ovládať technologické postupy pestovania vybraných druhov zeleniny.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku zeleninárstva:
–        Úvod do zeleninárstva
–        Technológia pestovania zeleniny
–        Rozmnožovanie a rýchlenie zeleniny
–        Druhy zeleniny
–        Pestovanie vybraných druhov zeleniny

 

Modul 5

Živočíšna výroba

Rozsah

150 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 15 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti živočíšnej výroby súvisiace s chovom a ošetrovaním hovädzieho dobytku, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a ostatných vybraných druhov hospodárskych zvierat.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku živočíšnej výroby:
–        Úvod do živočíšnej výroby
–        Chov hospodárskych zvierat tradičným spôsobom
–        Chov hovädzieho dobytku
–        Chov ošípaných
–        Chov oviec a kôz
–        Chov hydiny
–        Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
–        Tradičná výroba a spracovanie produktov živočíšnej výroby
–        Ekologické – alternatívne spôsoby chovu HZ
–        Praktické cvičenia

 

Modul 6

Podnikanie v poľnohospodárstve

Rozsah

50 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 5 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú poznať legislatívne podmienky podnikania v poľnohospodárstve, mať informácie z oblasti daňovníctva a účtovníctva potrebné pre podnikanie v poľnohospodárstve a orientovať sa v možnostiach získania finančnej podpory pre poľnohospodárstvo.

Obsah kurzu

–        Úvod do podnikania v poľnohospodárstve
–        Legislatíva v poľnohospodárstve
–        Ekonomické aspekty podnikania v poľnohospodárstve)
–        Možnosti financovania poľnohospodárskej činnosti

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

 • Teoretická časť: 260 vyučovacích hodín
 • Praktická časť: 420 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy