Príprava na ECDL

Príprava na ECDL – 210 hodín
Cieľom kurzu je pPoskytnúť účastníkom kurzu vedomosti a zručnosti potrebné  pre prácu s počítačom. Po ukončení kurzu je úspešný absolvent pripravený na získanie ECDL certifikátu.

Obsah kurzu: 
Základy informačných technológií – 30 hodín
Používanie počítača a správa súborov – 30 hodín
Spracovanie textu – 30 hodín
Tabuľkový kalkulátor – 30 hodín
Databázový systém – 30 hodín
Elektronická prezentácia – 30 hodín
Informácie a komunikácie – 30 hodín

Cieľová skupina Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať  základné vedomosti a zručnosti v informačných technológiách, v používaní počítača a správe súborov, vedomosti a zručnosti pre spracovanie textu, pre prácu s tabuľkovým kalkulátorom, pre prácu s databázovým systémom, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti v oblasti vytvárania elektronických prezentácií, práce s internetom a elektronickou poštou.
AkreditáciaNeakreditovaný kurz
KOMPASMožnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS
Vstupné vzdelanieKurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania.
Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, aj pre tých, ktorí s prácou na PC majú isté skúsenosti.
Rozsah210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní
Miesto kurzuCelá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz
LektoriKvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti výpočtovej techniky
CertifikátÚspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Príprava na ECDL“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ
Informácie o priebehu kurzu–        Celá výučba je realizovaná na osobných počítačoch, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame PC
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby
Kontakt+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 

Príprava na ECDL – 210 hodín

Základy informačných technológií
·       Pojmy hardwer, softwer, informačné technológie
·       Druhy počítačov
·       Typy počítačov
·       Výkonnosť počítača
·       Pamäť
·       Vstupné zariadenia
·       Výstupné zariadenia
·       Pamäťové zariadenia
·       Druhy softweru
·       Vývoj systému
·       LAN, WAN
·       Využitie výpočtovej techniky pri telefonovaní
·       Využitie počítačov v práci
·       Elektronický svet
·       Ergonómia
·       Zdravotné aspekty
·       Bezpečnosť pri práci
·       Životné prostredie
·       Informačná bezpečnosť
·       Počítačové vírusy
·       Autorské práva
·       Legislatíva ohľadom ochrany údajov

Používanie počítača a správa súborov
·       Zapnutie a vypnutie počítača
·       Popis obrazovky, okno
·       Súbor
·       Priečinok
·       Výpis obsahu priečinka
·       Spúšťanie programov
·       Práca so sieťou
·       Ovládací panel
·       Odkaz na súbor
·       Inštalovanie a odinštalovanie programov
·       Operácie so súbormi a priečinkami
·       Balenie a rozbaľovanie programov
·       Vírusové as antivírové programy
·       Práca s tlačiarňou

Spracovanie textu
·       Funkcie programu
·       Funkcie kláves
·       Operácie s riadkami
·       Blok textu
·       Operácie so súborom
·       Stránka
·       Písmo
·       Kontrola pravopisu
·       Štýly
·       Riadkovanie
·       Tabulačné zarážky
·       Novinové stĺpce
·       Tabuľka
·       Odrážky a číslovanie
·       Objekty
·       Hromadná korešpondencie
·       Tlač

Tabuľkový kalkulátor
·       Vkladanie údajov do tabuľky
·       Operácie s údajmi
·       Práca s hárkom
·       Stránka
·       Úpravy tabuľky
·       Výber a vyhľadávanie údajov
·       Automatický a rozšírený filter
·       Grafy
·       Vloženie tabuľky a grafu do textu
·       Absolútne a relatívne adresovanie buniek
·       Vzorce
·       Matematické funkcie
·       Štatistické funkcie
·       Logické funkcie
·       Textové funkcie
·       Vyhľadávacie funkcie
·       Databázové funkcie

Databázový systém
·       Časti databázy
·       Vytvorenie tabuľky
·       Vlastnosti položky
·       Primárny kľúč a indexový kľúč
·       Editovanie údajov tabuľkou
·       Relácie medzi tabuľkami
·       Úpravy tabuľky
·       Formulár
·       Zostava
·       Zoraďovanie, vyhľadávanie a výber údajo

Elektronická prezentácia
·       Funkcie programu
·       Popis obrazovky
·       Typy prezentačných metód
·       Snímka
·       Prechod snímok
·       Obrázok
·       Zvuk
·       Text
·       Objekty čiarovej grafiky
·       Video
·       Tabuľka
·       Organizačná schéma
·       Hlavička a päta
·       Číslovanie odrážky
·       Hypertextové odkazy na súbory
·       Spájanie súborov
·       Tvorba animovaného príbehu
·       Tvorba virtuálnej prehliadky
·       Tvorba prezentácie
·       Tlač prezentácie

Informácie a komunikácie
·       Internet – história, pojmy, bezpečnostné aspekty, etika, popis obrazovky, prezeranie stránok, vyhľadávanie informácií, sťahovanie informácií, objednávky, zábava, tlač
·       Elektronická pošta – pojmy, bezpečnostné aspekty, práca s poštou, tlač

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Základy informačných technológií (24 vyučovacích hodín)
  • Používanie počítača a správa súborov (32 vyučovacích hodín)
  • Spracovanie textu (32 vyučovacích hodín)
  • Tabuľkový kalkulátor (40 vyučovacích hodín)
  • Databázový systém (24 vyučovacích hodín)
  • Elektronická prezentácia (32 vyučovacích hodín)
  • Informácie a komunikácie (40 vyučovacích hodín)
meet the professionals

Podobné Kurzy