Manažment II

Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili definovať základné  pojmy projektového manažmentu, naučili sa plánovať a vypracovávať projekt. Následne riadiť jeho realizáciu a vedieť ho organizovať a koordinovať a v neposlednom rade vytvárať podmienky pre jeho úspešné dokončenie. (100 vyučovacích hodín)

Manažment II – trvanie kurzu : 120 hodín

 • Osobnosť manažéra – 20 hodín
 • Biznis etiketa – 20 hodín
 • Stress manažment – 20 hodín
 • Riadenie tímu – 20 hodín
 • Time manažment – 20 hodín
 • Rozvoj osobnostného potenciálu – 20 hodín
 • Naše SOFT SKILLS kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života. Ide o zážitkovú metódu učenia sa, ktorá prinesie účastníkom lepší vhľad do ich schopností, výsledkom čoho je rýchlejší a kvalitnejší osobnostný rast, zdokonaľovanie sa a porozumenie problému.
 •  kurzy  SOFT SKILLS sú kurzami pre rozvoj mäkkých zručností.
 • Mäkké zručnosti sú tie, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia. Napr. komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti a pod. 
 •  V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu mäkkých zručností (SOFT SKILLS) cez projekt KOMPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené KOMPAS
 • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, písacie potreby a zošity.
 • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
 • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
 • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
 • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
  

Cieľ

Zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom zlepšenia manažérskych zručností v profesionálnom živote. Kurz voľne nadväzuje na kurz Manažment I.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú pracovať na rozvoji vlastnej osobnosti, budovaniu imidžu firmy, získať zručnosti pre riadenie tímu, riadenie času, či ovládať manažment zmeny.

 

 

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

120  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 12 dní

Kurz je z dôvodu rôznorodých potrieb záujemcov modulovo koncipovaný. Je na vás, ktoré moduly si zvolíte.

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Manažment“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 • Modul 1

  Osobnosť manažéra

  –   Poznanie vlastnej osobnosti a správania
  –   Piliere osobnej efektívnosti manažéra – charakter, zrelosť, inteligencia, iniciatíva, sebaistota, pozitívne myslenie
  –   Vlastnosti úspešných manažérov – ambicióznosť, energia, …
  –   Schopnosti úspešných manažérov
  –   Profesionálny imidž
  –   Mediálne schopnosti
  –   Autorita manažéra a jej budovanie
  –   Manažér ako vedúci tímu, ako motivovať tím
  –   Workholizmus a sebariadenie
  –   Komunikačné zručnosti a asertivita
  –   Psychické zdravie a riadenie stresu

  Modul 2

  Biznis etiketa

  –   Profesionálny imidž
  –   Poznanie vlastného štýlu
  –   Etiketa a komunikácia
  –   Imidž a prvý kontakt
  –   Etiketa v osobnom styku – prednosť, oslovovanie, titulovanie
  –   Biznis odievanie mužov a žien
  –   Stolovanie
  –   Vizitky, dary, kvety, pozvánky
  –   Pravidlá úpravy písomností
  –   Diplomatický protokol
  –   Druhy oficiálnych a spoločenských podujatí
  –   Pracovný obed
  –   Biznis protokol na obchodných rokovaniach a pracovnej návšteve
  –   Prijímanie pracovných návštev
  –   Etiketa iných krajín – Európa, svet

  Modul 3

  Stress manažment

  –   Miera vlastného stresu
  –   Vznik stresu
  –   Psychosomatické prejavy stresu
  –   Analýza stresovej situácie
  –   Syndróm vyhorenia
  –   Identifikovanie stresorov
  –   Odbúravanie stresu a napätia
  –   Stres a spôsob stravovania
  –   Stres a pohyb
  –   Relaxačné a uvoľňovacie techniky a antistresové cvičenia

  Modul 4

  Riadenie tímu

  –   Predpoklady pre prácu s tímom a v tíme
  –   Tím a jeho ciele
  –   Tímový manažér a jeho rola v tíme
  –   Rozvoj efektívneho tímu
  –   Podstata tímovej práce a dynamiky jej rozvoja
  –   Tvorba tímu a výber členov tímu
  –   Fázy vývoja tímu
  –   Motivácia tímu
  –   Tímová spolupráca, kolegialita a rivalita
  –   Tímové roly
  –   Prospešné a škodlivé roly
  –   Formálni a neformálni vodcovia
  –   Tím orientovaný na cieľ alebo na vzťahy
  –   Konflikty v tíme

  Modul 5

  Time manažment

  –   Prečo je dôležité riadiť čas
  –   Nedostatky pri riadení času
  –   Definovanie jasných cieľov a stanovovanie priorít
  –   Denné plánovanie úloh
  –   Časový plán
  –   Tichá hodinka
  –   Zlodeji času, analýza strát času
  –   Pracovné porady
  –   Nedostatočné delegovanie
  –   Využívanie moderných technológií v riadení času

  Modul 6

  Rozvoj osobnostného potenciálu

  –   Typy osobnosti
  –   Rozvoj osobnosti
  –   Sebapoznanie
  –   Formulácia vlastných cieľov

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

 • 100 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy