Skladník

Účastníci kurzu sa naučia základom tovaroznalectva, o vlastnostiach manipulovaných materiálov, zásady balenia a obalovej techniky. Získajú znalosti o prepravnom a manipulačnom označovaní a o  prepravných prostriedkoch a mechanizačných zariadeniach, ktoré sú používané v skladovom hospodárstve. Naučia sa rozlišovať základné regálové systémy a konštrukčné riešenia skladov v súvislosti s možnosťami skladovania a aplikáciou manipulačnej techniky. Účastníci sa naučia základné technologické postupy pri skladovaní a na prijme materiálu, technológie používané pri expedícií materiálu a aktuálne predpisy týkajúce sa BOZP a protipožiarnej ochrany, aktuálne predpisy týkajúce sa zásad bezpečnej manipulácie v sklade. (350 vyučovacích hodín)

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu skladníka.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať zásady a predpisy týkajúce sa bezpečnej manipulácie v skladoch a poznať bezpečnostné opatrenia pri možných haváriách v skladoch a spôsob bezpečného pohybu osôb a manipulácie zariadení v dopravných a manipulačných uličkách, ovládať základné princípy vedenia a organizovania skladovej činnosti, technologické postupy pri skladovaní, ovládať a poznať základné mechanizačné zariadenia a prepravné prostriedky materiálov, konštrukčné riešenia skladov a regálové systémy v skladoch, obsluhovať a manipulovať zariadenia používané pri manipulácií s tovarom a zásobami v sklade.

Obsah kurzu

–        Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch
–        Základy tovaroznalectva
–        Vlastnosti manipulovaných materiálov
–        Identifikácia materiálu
–        Zásady balenia a obalovej techniky
–        Prepravné a manipulačné označovanie
–        Základné prepravné prostriedky v skladovom hospodárstve
–        Mechanizačné zariadenia v skladovom hospodárstve
–        Základné regálové systémy
–        Základné konštrukčné riešenia skladov
–        Základné systémy skladovania
–        Technologické postupy skladovania
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so stolárskymi prácami praktické skúsenosti

Rozsah

350  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 35 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti práce skladníka

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Skladník“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

Ďalšie kurzy