Stolár

Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili BOZP potrebné pri práci stolára, vedeli používať odbornú terminológiu a poznali zásady technickej normalizácie a štandardizácie, taktiež vedeli čítať a  vypracovať technickú dokumentáciu potrebnú pri práci stolára. Účastníci vzdelávacieho kurzu sa naučia charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností a budú vedieť rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby a druhy konštrukčných materiálov na báze dreva. Osvoja si technologické postupy pri ručnom aj strojovom spracovaní materiálov a povrchovej úprave dreva a naučia sa pomenovať a pracovať s náradím na ručné opracovanie dreva a budú vedieť zhotovovať, montovať a demontovať výrobky v rozsahu príslušného odboru. (450 vyučovacích hodín)

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu stolára.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom stolár, alebo sa zamestnať ako stolár.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať prácu stolára, charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby a druhy konštrukčných materiálov na báze dreva, vybrať a pripraviť vhodné materiály podľa technickej dokumentácie, ovládať spôsoby zhotovenia a metódy konštrukčného spájania dreva prostredníctvom rôznych spojovacích materiálov, poznať technologické postupy pri ručnom aj strojovom spracovaní materiálov a povrchovej úprave dreva, popísať a vysvetliť druhy, funkciu a použitie pracovných pomôcok a náradia na ručné opracovanie dreva a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia.

Obsah kurzu

–        Úvod do stolárstva
–        Odborné kreslenie
–        Materiály
–        Konštrukčné spájanie dreva
–        Technológie
–        Stolárske konštrukcie
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so stolárskymi prácami praktické skúsenosti

Rozsah

450  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 45 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti stolárskych prác

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Stolár“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 100 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 350 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy