Súhlas so spracovaním osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vydané dňa 25.05.2018

Informácia o ochrane osobných údajov

Ochrana súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre našu spoločnosť vážnou záležitosťou, preto vás chceme informovať, aké osobné údaje o vás na webovej stránke zbierame, ako ich využívame, prečo to robíme a aké sú vaše práva.

S A P A, s.r.o., IČO: 36233692, so sídlom Priemyselná 278, 905 01 Senica, registrovaná v obchodnom registri vedeným na OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11652/T (ďalej len „Spoločnosť“) týmto dokumentom  poskytuje informácie o spracovávaní osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť týmto poučením dáva na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracovávané výlučne prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle  Zákona o ochrane osobných údajov.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom  osobných údajov je Spoločnosť, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla alebo elektronicky na emaili sapa@slovanet.sk.

Bezpečnosť

Za bezpečnosť osobných údajov  zodpovedá Spoločnosť, ako prevádzkovateľ. Spoločnosť je povinná chrániť  spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Účely  a ciele spracovávania osobných údajov

Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a používa vaše osobné údaje pri poskytovaní svojich služieb. Vaše osobné údaje v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov spracováva aj bez vášho súhlasu, pretože tie sú potrebné  v predzmluvných vzťahoch a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Spoločnosť bude spracovávať vaše údaje pre nasledujúce účely:

a) Klientská administratíva
b) Plnenie zmluvných povinností
c) Plnenie zákonných povinností – dane a účtovníctvo, vystavovanie faktúr a ostatných účtovných dokladov, riešenie       sporov, sťažností
d) Realizácia vzájomných obchodných vzťahov
e) Komunikácia a informovanie
f) Vedenie evidencie podnikateľských kontaktov
g) Ochrana právnych nárokov Spoločnosti
h) Marketing a obchodný rozvoj – využívanie aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov
i) Štatistika – po absolvovaní akreditovaného vzdelávania je Spoločnosť povinná vkladať osobné údaje absolventov do registra Ministerstva školstva SR

Právny základ pre spracovávanie  osobných údajov

a) Nevyhnutnosť spracovávania osobných údajov pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov,             alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy
b) Nevyhnutnosť spracovávania osobných údajov pre splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na Spoločnosť
c) Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti, ktorými sú rozvíjanie          podnikania a ochrana právnych nárokov v prípade sporu

Kategórie dotknutých osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov, pokiaľ sa jedná o fyzické osoby, osobné údaje zamestnancov, zástupcov, či iných kontaktných osôb týchto obchodných partnerov, pokiaľ takéto údaje Spoločnosť získala, aby mohla riadne plniť svoje zmluvné povinnosti, poskytovať svoje služby a aby mohla efektívne komunikovať so svojimi obchodnými partnermi.

Spoločnosť tak spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Identifikačné údaje
b) Kontaktné údaje
c) Fakturačné a platobné údaje

Príjemcovia osobných údajov 

Okrem Spoločnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté štátnym úradom za účelom plnenia zákonných povinností Spoločnosti, profesionálnym poradcom Spoločnosti (advokáti, daňoví poradcovia) a ďalším subjektom poskytujúcim Spoločnosti externé služby (IT odborníci, lektori, odborní garanti, prekladatelia a pod.). Osobné údaje môžu byť rovnako poskytnuté externým subdodávateľom Spoločnosti, v prípade, že sú tieto využívané k plneniu zmluvných povinností podľa zmluvy so subjektom.

 

Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené

Osobné údaje budú uložené po celú dobu trvania vzájomných obchodných vzťahov so Spoločnosťou a po ich skončení po dobu nevyhnutne nutnou pre ochranu práv a oprávnených záujmov Spoločnosti.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov:

 • Podklady pre administráciu klientov
 • Účtovné doklady
 • Marketingové súhlasy (zasielanie newslettera)
 • Právna agenda

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje sú získané od subjektu údajov, zo zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a subjektom údajov a ďalej z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok, alebo v súvislosti s prihláškami, požiadavkami na vzdelávacie aktivity, realizáciou vzdelávacích aktivít, či vydávaním osvedčení.

Práva subjektov údajov

Subjekt, ktorého údaje sú spracovávané má nasledujúce práva:

 • Právo pýtať sa Spoločnosti na uchovávanie a spracovávanie svojich osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu
 • Právo požadovať opravu alebo výmaz nesprávnych údajov, poprípade obmedzenie ich spracúvania
 • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenositeľnosť takýchto údajov k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
 • Právo požadovať vysvetlenie protiprávneho uchovávania a spracovávania osobných údajov, pokiaľ by boli tieto údaje uchovávané alebo spracúvané protiprávne, popr. právo požadovať odstránenie protiprávne uchovávaných a spracúvaných údajov
 • Právo na podanie sťažnosti proti spracúvaniu svojich osobných údajov u príslušného dozorného úradu

 

Zodpovednosť za spracovávanie osobných údajov

Za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedná Spoločnosť.

Cookies

Spoločnosť využíva cookies na personalizáciu návštev webovej stránky, na zapamätanie si používateľských nastavení, identifikáciu účastníkov, analýzu informácií o návštevnosti a celkovú optimalizáciu webstránky. Prezeraním webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Elektronický newsletter

V prípade, že sa prihlásite do newslettera, naša Spoločnosť vás bude informovať o svojich službách. Kedykoľvek máte možnosť  sa z newslettera odhlásiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, prípadne iný podnet, ochotne vám pomôžeme.

 

S A P A, s.r.o.
Priemyselná 278
905 01 Senica
E-mail: info@sapa-education.sk,
Tel.: +421 907 703 931

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a / alebo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.