Manažment I

Manažment I. – 240 hod.

Cieľom kurzu je zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom zlepšenia manažérskych zručností v profesionálnom živote.
Modul 1 – Manažérske zručnosti – 40 hodín
Modul 2 – Personálny manažment – 40 hodín
Modul 3 – Finančný manažment  – 40 hodín
Modul 4 – Právne minimum – 40 hodín
Modul 5 – Marketingový manažment – 40 hodín
Modul 6 – Vyjednávacie techniky – 40 hodín

  • Naše SOFT SKILLS kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami alebo tréningovými situáciami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života. Ide o zážitkovú metódu učenia sa, ktorá prinesie účastníkom lepší vhľad do ich schopností, výsledkom čoho je rýchlejší a kvalitnejší osobnostný rast, zdokonaľovanie sa a porozumenie problému. 
  • Kurzy SOFT SKILLS sú kurzami pre rozvoj mäkkých zručností.
  • Mäkké zručnosti sú tie, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia. Napr. komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti a pod.
  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu mäkkých zručností (SOFT SKILLS) cez projekt KOMPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné materiály, písacie potreby a zošity.
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú zlepšiť manažérske zručnosti, zlepšiť stratégiu riadenia ľudských zdrojov, finančného riadenia, získať vedomosti z právnej oblasti, marketingu, vyjednávacích techník.
Je určený všetkým, ktorí si uvedomujú, že k zvládnutiu úloh a cieľov v akejkoľvek práci je nevyhnutné mať vedomosti z riadiacej práce.

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

240  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 24 dní
Kurz je z dôvodu rôznorodých potrieb záujemcov modulovo koncipovaný. Je na vás, ktoré moduly si zvolíte.

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Manažment – I“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

Modul 1

Manažérske zručnosti

 

–   Úvod do manažmentu
–   Úloha manažéra
–   Ako byť prirodzenou autoritou
–   Americký a japonský manažment
–   Riadenie a vedenie
–   Hlavné úlohy manažéra
–   Prístupy k vedeniu ľudí
–   Štýly vedenia a ich efektívnosť
–   Autodiagnostika vlastného štýlu vedenia
–   Koučing ako štýl vedenia
–   Rozhodovanie manažéra
–   Rozhodovacie techniky
–   Strategické plánovanie
–   Firemná stratégia a ciele
–   Organizovanie
–   Stanovovanie právomoci a zodpovednosti pracovníkom
–   Delegovanie
–   Kontrolovanie

Modul 2

Personálny manažment

–   Úvod do personálneho manažmentu
–   Úloha personalistu
–   Personalistika a zákonník práce
–   Personálna politika a stratégia
–   Vedenie personálnej agendy
–   Prijímanie pracovníkov
–   Uzatváranie pracovného pomeru
–   Pracovné zmluvy a dohody
–   Evidencia pracovníkov
–   Pracovný poriadok
–   Plánovanie, nábor a výber pracovníkov
–   Analýza pracovných miest
–   Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov
–   Mzdové systémy
–   Motivácia a firemné vzdelávanie pracovníkov
–   Uvoľňovanie pracovníkov
–   Riadenie procesu prepúšťania, outplacement
–   Risk manažment v personalistike
–   Personálny informačný systém

Modul 3

Finančný manažment 

–   Základné ekonomické pojmy
–   Finančné riadenie
–   Finančné rozhodovanie a fázy
–   Kapitálový rozpočet
–   Podniková ekonomika
–   Vedenie účtovníctva, dane a mzdy
–   Daňová sústava
–   Mzdová agenda

Modul 4

Právne minimum

–   Právne normy
–   Sústava súdov v SR
–   Trestné konanie a trestnoprávna zodpovednosť
–   Pracovné právo
–   Zákonník práce
–   Obchodné právo
–   Obchodný register
–   Zánik obchodnej spoločnosti, zánik živnostenského oprávnenia
–   Obchodný zákonník
–   Občiansko-právne vzťahy
–   Premlčanie
–   Zodpovednosť za škodu
–   Zmluvy
–   Verejné súťaže
–   Zákon o ochrane osobných údajov
–   Ostatné právne norm

Modul 5

Marketingový manažment

–   Význam marketingu pre konkurencieschopnosť firmy
–   Aktuálne marketingové trendy
–   Analýza marketingového prostredia
–   Analýza zákazníka
–   Segmentácia trhu
–   Vývoj nových produktov
–   Životný cyklus výrobku
–   Finančná analýzy, SWOT analýza
–   Cenová politika a tvorba cien
–   Marketingový plán
–   Marketingová komunikácia
–   Propagácia
–   Reklama, inzercia
–   Média
–   Osobná marketingová stratégia – predávajúci a kupujúci

Modul 6

Vyjednávacie techniky

–   Obchodné rokovanie a vyjednávanie
–   Predpoklady profesionálneho obchodníka
–   Psychológia predaja
–   Imidž obchodníka
–   Imidž firmy
–   Proklientské správanie a vyjednávanie
–   Príprava na vyjednávanie, stanovenie cieľov
–   Fázy vyjednávania
–   Vyjednávacie techniky, poznanie klienta a voľba vyjednávacej techniky
–   Znalosť produktu alebo služby
–   Typológia klientov a jednanie s nimi
–   Presvedčovanie a argumentácia
–   Prekonávanie námietok klienta
–   Uzatvorenie vyjednávania, vyhodnotenie vyjednávania
–   Chyby pri posudzovaní klienta a výbere vhodnej techniky
–   Budovanie vzťahu s klientom, psychológia vzťahu a dôvery
–   Obchodné jednanie s problémovým klientom (konfliktný, náročný, kritický, provokujúci)
–   Nácvik vyjednávacích techník

Ďalšie kurzy