Podnikateľ / Podnikateľka

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí majú záujem o založenie vlastného podnikania. Účastníci získajú základné vedomosti z podnikateľskej praxe, informácie potrebné pre založenie živnosti, oboznámenie sa s formami podnikania a získajú základné vedomosti z legislatívy zameranej na podnikateľskú činnosť. (200 vyučovacích hodín)

  • Naše SOFT SKILLS kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života. Ide o zážitkovú metódu učenia sa, ktorá prinesie účastníkom lepší vhľad do ich schopností, výsledkom čoho je rýchlejší a kvalitnejší osobnostný rast, zdokonaľovanie sa a porozumenie problému.
  •  kurzy  SOFT SKILLS sú kurzami pre rozvoj mäkkých zručností.
  • Mäkké zručnosti sú tie, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia. Napr. komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti a pod. 
  •  V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu mäkkých zručností (SOFT SKILLS) cez projekt KOMPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené KOMPAS
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, písacie potreby a zošity.
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

 

 

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti.   

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť ako efektívne vykonávať podnikateľskú činnosť, či už ako živnostníci alebo majitelia obchodnej spoločnosti.

Obsah kurzu

–  Osobnosť podnikateľa / ky
–  Právne aspekty podnikania
–  Finančné aspekty podnikania (Mzdy a personalistika, obeh dokladov v účtovníctve, daňové minimum, odvody, …)
–  Manažment v podnikaní
–  Marketing v podnikaní
–  Efektívna komunikácia
–   Práca s PC
–   Obchodná korešpondencia
–   Tvorba podnikateľského plánu

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

 150 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 15 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Podnikateľ / ka“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy