Príprava na pohovor

Cieľom kurzu je zlepšiť sociálno-komunikačné zručnosti pri uchádzaní sa o prácu u potenciálneho zamestnávateľa. Účastník na kurze nadobudne vedomosti o sebe samom a zručnosti, ktoré sú potrebné pre vstup na trh práce a ako sa vyrovnať so stresom. Je vedený k pozitívnemu postoju k práci a ľudskej činnosti, pričom spozná svoje slabé a silné stránky. Znalosti a zručnosti z komunikácie a sebaprezentácie a nové poznatky o spôsobe ako sa lepšie uplatniť na trhu práce. (50 vyučovacích hodín)

  • Naše SOFT SKILLS kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života. Ide o zážitkovú metódu učenia sa, ktorá prinesie účastníkom lepší vhľad do ich schopností, výsledkom čoho je rýchlejší a kvalitnejší osobnostný rast, zdokonaľovanie sa a porozumenie problému.
  •  kurzy  SOFT SKILLS sú kurzami pre rozvoj mäkkých zručností.
  • Mäkké zručnosti sú tie, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia. Napr. komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti a pod. 
  •  V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu mäkkých zručností (SOFT SKILLS) cez projekt KOMPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené KOMPAS
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, písacie potreby a zošity.
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
  

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie pracovného pohovoru.   

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce, prípadne plánujú zmeniť svoje doterajšie zamestnanie.  

Obsah kurzu

–   Sebapoznanie
–   Metódy výberu na pracovné pozície
–   Metóda výberu Assesment Centrum
–   Správanie na výberovom konaní
–   Verbálna a neverbálna komunikácia na výberovom konaní
–   Otázky  a úlohy na výberovom konaní
–   
Nácvik zvládnutia pracovného pohovoru na výberovom konaní.
–  
Vyhodnotenie jednotlivých častí a návrhy na zlepšenie

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

 30 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 3 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Príprava na pracovný pohovor“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • 50 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy