Tesár

Cieľom vzdelávacieho programu je aby sa účastníci naučili ovládať zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s tesárskymi prácami, pri pažení a debnení a pri lešenárskych prácach, vedeli čítať technickú dokumentáciu tesárskych konštrukcií (krovy, debnenie, lešenie), ovládali základnú odbornú terminológiu, poznali rôzne druhy materiálov používaných pri tesárskych prácach a taktiež poznali aj náradie, pomôcky a stroje ktoré je potrebné pri výkone práce. Účastníci sa naučia charakterizovať druhy spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov, pažení a debnení, vedeli si určiť spotrebu materiálu a vedeli popísať postupy ručného opracovávania dreva. (450 vyučovacích hodín)

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
  

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu tesára.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom tesár, alebo sa zamestnať ako tesár.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať tesárske práce, práce pri pažení a debnení a pri lešenárskych prácach, čítať technickú dokumentáciu tesárskych konštrukcií (krovy, debnenie, lešenie), ovládať základnú odbornú terminológiu, poznať rôzne druhy materiálov používaných pri tesárskych prácach, pri pažení a debnení, charakterizovať druhy spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov, pažení a debnení, určiť spotrebu materiálu a posúdiť jeho kvalitu pre zhotovenie tesárskych prác, poznať náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia a technologický postup opracovania materiálov používaných pri tesárskych prácach, pažení a debnení,  popísať postupy ručného opracovania dreva, opísať tvary a časti šikmých striech, určiť konštrukčné prvky krovov, popísať druhy tesárskych spojov, poznať zásady latovania a debnenia šikmých striech, poznať materiály na zhotovenie lešenia,  popísať základné prvky lešenia, spôsoby ich spájania,  vysvetliť postup pri montáži a demontáži lešenia.

Obsah kurzu

–   Odborné kreslenie
–   Materiály
–   Strojové zariadenia
–   Stavebné konštrukcie
–   Technológia
Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

450  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 45 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti tesárskych prác

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Tesár“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 150 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 300 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy